۰۲۱-۴۴۹۶۶۸۶۲                                                                               خانه ریاضیات غـــرب تهران

نمونه سوالات ریاضی ششم ورودی پاییز

هفته دوم

سوالات ۶۱ تا ۱۰۲ برگه‌های تحویل داده شده سر کلاس، حل تشریحی در برگه جداگانه.

هفته اول

سوالات ۱ تا ۶۰ برگه‌های تحویل داده شده سر کلاس، حل تشریحی در برگه جداگانه.