۰۲۱-۴۴۹۶۶۸۶۲                                                                               خانه ریاضیات غـــرب تهران

نمونه سوالات ریاضی نهم ورودی تابستان

هفته دوم

سوالات ۵۱ تا ۹۱ برگه‌های تحویل داده شده سر کلاس، حل تشریحی در برگه جداگانه.

+

حل تشریحی ۲۲ سوال برگه تحویل داده شده سر کلاس.