کادر مدیریت

جناب آقای امیر فقیهی

جناب آقای امیر فقیهی

مسئول امور مالی

کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی

 

سرکار خانم اصغری

سرکار خانم اصغری

مدیر اجرایی و آموزشی

کارشناسی ارشد ریاضی محض

 

کادر اجرایی

جناب آقای ابراهیمی

جناب آقای ابراهیمی

مسئول امور انفورماتیک

کــارشــنــاســی  فناوری اطلاعات

 

جناب آقای شاه‌حسینی

جناب آقای شاه‌حسینی

کارشناس امور اداری

کــارشــنــاســی مـــکـــانــیــک

 

سرکار خانم قائدی

سرکار خانم قائدی

کارشناس امور اداری

کــارشــنــاســی حــــــقـــــوق

 

سرکار خانم ابراهیمی

سرکار خانم ابراهیمی

مسئول امور اداری

کــارشــنــاســی مـــخـــابـــرات

 

 

ثبت‌نام ترم تابستان شروع شد!

ثبت‌نام